© Marcel SCHAEFFER
Marcel Schaeffer’s Homepage
Wëllkomm, Bienvenu, Willkommen, Welcome
Mathias GAASCH the “Feierstëppler”
Mathias GAASCH
Susanna Gaasch-Mitsch
first row from left to right: Johny Gaasch, Roger Gaasch, Susanna Gaasch-Mitsch, Mathias Gaasch, Margot Metzler, Jeanny Metzler. 2. Rei: Willy Gaasch, Maria Gaasch- Zimmer, Marguerite Schaeffer- Gaasch, Michel Gaasch, Anna Metzler-Gaasch, Jean-Pierre Metzler.
from left to right:  Eugénie, Willy, Mathias, Susanna, Marguerite, Michel Gaasch
from left to right: Michel, Mathias, Marguerite, Eugénie, Anna, Susanna a Willy Gaasch